본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Lịch sử

HOME Giới thiệu huyện Yesan Lịch sử

Yesan’s History
Triều đại Baekje Được gọi tên là Geummul-hyun, Imzon-seong, Osan-hyun
Triều đại Silla Được đổi tên thành Geummu-hyun, Imseong-gun, Gosan-hyun
Triều đại Goryeo Được đổi tên thành Deokpung-hyun, Daeheung-hyun, Yesan-gun
Triều đại Joseon Được đổi tên thành Deoksan-gun, Daeheung-gun, Yesan-gun
01.01.1914 Hợp nhất huyện Yesan, huyện Daeheung, huyện Deoksan thành huyện Yesan theo Pháp lệnh bộ trưởng 111 (được công bố vào ngày 29.12.1913) (12 xã)
01.11.1940 Nâng cấp xã Yesan thành trị trấn Yesan theo Pháp lệnh bộ trưởng (được công bố vào ngày 23.10.1940) (1 thị trấn, 11 xã)
01.07.1973 Nâng cấp xã Sapgyo thành thị trấn Sapgyo theo Nghị định 6543 của Tổng thống (được công bố vào ngày 12.03.1973) (2 thị trấn, 10 xã)
15.02.1983 Đổi tên các cơ sở trực thuộc của ấp Hyorim và ấp Wolgok thành ấp Wolsan,và các cơ sở trực thuộc của ấp Jwabang thành ấp Bang-a để hợp nhất thành thị trấn Sapgyo theo Nghị định 11027 của Tổng thống (được công bố vào ngày 15.02.1983)

Lịch sử của huyện Yesan

Ban đầu huyện Yesan là Osan-hyun thuộc triều đại Baekje. Dưới triều vua thứ 35 Gyeongdeok của triều đại Shilla, huyện Yesan trở thành Gosan-hyun thuộc huyện Imseong và sau đó được đổi tên thành ‘Yesan’ vào năm thứ hai (919) vua Taejo thuộc triều đại Goryeo.

Vào năm thứ 9 của triều vua thứ 8 Hyeonjong (1018), huyện Yesan là một phần của Cheonanbu và sau đó được công nhận là một ‘Gammu’ chính thức của địa phương. Tên gọi chính thức này được đổi thành Hyeongnam vào năm thứ 13 dưới triều Vua Taejong thuộc triều đại Choseon theo quy định để nhằm bao gồm 9 xã, đó là Hyeonnae [Gunnae], Geumpyeong, Sulgok, Daejidong, Duchon, Ibam, Geoguhwa, Woogasan và Owon-ri. Vào thời kỳ đổi mới tổ chức bộ mày quản lý địa phương vào năm thứ 32 của vua Gojong thứ 26 (1895) thuộc triều đại Choseon mới bắt đầu bao gồm cả xã Sinjong của huyện Cheonan. Vào năm 1914, các khu vực thuộc thẩm quyền của, các khu vực trực thuộc huyện Yesan được cơ cấu lại, bao gồm 12 xã, đó là Daesul, Eungbong, Oga, Sinam, Deoksan, Saphyo, Godeok, Bongsan, Daeheung, Gwangsi, Sinywang và Yesan. Thông tin cụ thể được liệt kê như sau: 11 xã của huyện Deoksan bao gồm Hyennae, Nabakso, Mt. Daedeoksan, Daejoji, Jangchon, Doyong, Gohyeonnae, và Oeya; 8 xã của huyện Daeheung bao gồm Eumnae, phường Geun, Illnam, Inam, Won-dong, Geobyeon, Naebuk, và Oebuk; 5 phường hoặc ấp của Gongju-gun Sinsang-myeon là Sanbuk, Yulgye, Duji, Bakun, Baekseok, Sincheon và Hacheon; 5 phường hoặc ấp của xã Namsang huyện Sinchang là Deungdae, Gajeok, Daesojeong, Hyoja và Bongam; 2 ấp của xã Hapbuk huyện Myeoncheon là Yeongsang và Yeongha; ấp Donggot xã Bibang và ấp Daegok của Masan-hyun; 3 ấp của xã Namhado thuộc huyện Hongju là Guseong, Wonseong, và Garo; và ấp Jung của xã Hongju, Biji thuộc phường Chisa của xã Chisa, ấp Jangjon và xã Seosang thuộc huyện Cheongyang, và các khu vực của ấp Habuk thuộc xã Bukha.

Vào năm 1917, xã Imseong được đổi tên thành xã Yesan và sau đó được nâng cấp thành thị trấn Yesan do thành lập hệ thống các thị trấn vào ngày 01 tháng 10 năm 1940. Hiện tại, xã Imseong bao gồm 2 thị trấn, 10 xã và 175 phường hoặc ấp, giáp thành phố Asan và thành phố Gongju về phía đông, huyện Cheongyang về phía nam, huyện Hongseong và thành phố Seosan về phía tây, và huyện Dangjin và thành phố Asan về phía bắc.

Lịch sử của huyện Daeheung

Mặc dù ban đầu huyện Daeheung có tên gọi là Imjonseong hoặc Geumju thuộc triều đại Baekje, Vua Gyeongdeok, vị vua thứ 35 thuộc triều đại Silla, được đổi tên thành huyện Imseong

Trong giai đoạn đầu của triều đại Goryeo, năm thứ 9 thuộc vị vua thứ 8 Hyeonjong, huyện Daeheung được đổi tên thành Daeheung trực thuộc Unju (運州 Hongseong) và được công nhận là một Gammu chính thức của địa phương vào năm thứ hai của vị vua thứ 19 Myeongjong.

Sau khi được nâng cấp thành gun vào năm thứ 7 của vị vua thứ 3 Taejong (1407), huyện Daeheung bị hạ cấp thành Hyeongam vào năm thứ 13 của vị vua này theo quy định. Nhờ việc tôn vinh nguồn gốc gia đình của Vua Hyeongjong tại Baksan thuộc làng này vào năm thứ 7 của Vua thứ 19 Sukjong (1681), huyện Daeheung lại được nâng cấp thành huyện và sau đó bị hạ cấp thành hyun-gam.Việc đổi mới cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương vào năm thứ 32 của Vua thứ 26 Gojong (1895) khiến huyện Daeheung lại được thăng cấp thành huyện và được kiểm soát bằng 8 xã đó là Eumnae, Geobyeon, phường Won, phường Geun, Oebuk, Naebuk, Ilnam, và Inam. Được hợp nhất thành huyện Yesan vào năm 1914 vì lý do liên kết và bãi bỏ các huyện và xã, kết hợp 2 xã đó là Ilnam và Inam thành xã Gwangsi, 2 xã là phường Won và Geobyeon thành xã Sinyang, và 2 xã là Naebuk và Oebuk thành xã Bongsan(Eungbong) trong khi đó bao gồm cả các đơn vị trực thuộc của xã Oga.

Lịch sử của huyện Deoksan

Ban đầu huyện Deoksan có tên gọi là Geummul-hyun thuộc triều đại Baekje, sau đó được thay đổi thành Geummu dưới thẩm quyền của huyện Isan tính tới thời vua thứ 25 Gyeongdeok của triều đại Silla. Vào đầu thời kỳ Goryeo, năm thứ 99 của vua thứ 19 Hyeonjong (1018), huyện Deoksan được đổi tên thành Deokpung và được công nhận là một Gammu chính thức của địa phương. Dưới triều của vua Myeongjong thứ 19 sau khi trực thuộc Unju (運州:Hongseong). Huyện Masisan thuộc Baekje trở thành huyện Isan tính tới thời vua Gyeongdeok thuọc triều đại Silla, trực thuộc Unju trong suốt năm thứ 9 của vua Heonjong thuộc triều đại Goryeo, và sau đó được công nhận là một Gammu chính thức của địa phương. Vào năm thứ 5 của vua Taejong thứ 3 thuộc triều đại Choseon (1405), do có ít người sinh sống và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên mà Isan và Deokpung được sát nhập thành Deoksan và sau đó được công nhận thành Hyeon-gam chính thức của địa phương theo quy định vào năm thứ 13 của vị vua này(1413). Như một gun vào năm thứ 13 của vua Heonjong thứ 24(1847), huyện Deoksan bao gồm hơn 12 xã đó là Jangchon, Daejoji, Mt. Daedeoksan, Nabakso, Hyeonnae, Naeya, Oeya, Doyong, Gohyeonnae, Gosan, Geodeung, và Bibanggot. Vào năm 1914, lý do liên kết và bãi bỏ các huyện và xã nên được sát nhập thành huyện Yesan bao gồm xã Deoksan, xã Sapgyo, xã Godeok, xã Bongsan, và các đơn vị trực thuộc xã Oga và xã Sinam. Trong suốt thời gian này, hai xã là Hyeonnae và Nabakso được hợp nhất thành xã Deoksan, 3 xã là Daedeoksan, Daejoji, Jangchon được hợp nhất thành xã Sapgyo, bốn xã là Doyong, Gohyeonnae(các đơn vị trực thuộc), Geodong và Gosan được hợp nhất thành xã Godeok, và hai xã là Naeya và Oeya cũng như các đơn vị trự thuộc của Gohyeonnae được hợp nhất thành xã Bongsan.