본문 바로가기 대메뉴 바로가기

About YESAN

Lễ hội táo

HOME Văn hóa du lịch Lễ hội Lễ hội táo

  • 1번 썸네일 이미지
  • 2번 썸네일 이미지
  • 3번 썸네일 이미지
  • 4번 썸네일 이미지
  • 5번 썸네일 이미지
  • 6번 썸네일 이미지
  • 7번 썸네일 이미지
  • 8번 썸네일 이미지
  • 9번 썸네일 이미지
  • 10번 썸네일 이미지
이전 다음

Lễ hội được tổ chức với mục đích quảng bá cho thương hiệu táo Ye San, đồng thời kế thừa và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật của quê hương Ye San. năm 1983 là năm đầu tiên tổ chức lễ hội táo Ye San; và bắt đầu từ năm 1992 lễ hội được tổ chức xen kẽ với giải thể dục Quận Ye San, đến năm 2008 lễ hội táo lần thứ 12 với tên gọi “Hwang To Ye San” đã được tổ chức.